Golden Harvest Rice Basmati Dil Khush (गोल्डन हार्वेस्ट चावल बासमती दिल खुश )