Golden Harvest Daily Chana Red Small (गोल्डन हार्वेस्ट डेली चना लाल छोटा)